Artikel 1. Definities.

 • Aanbod / Aanbieding Ieder aanbod van Avingstan tot het aangaan van een Overeenkomst;
 • Diensten Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Avingstan worden verricht, in de ruimste zin;
 • Avingstan De besloten vennootschap Avingstan BV (KvK-dossiernummer: 74829939), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
 • Goederen De door Avingstan op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren Goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten;
 • Overeenkomst Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door Avingstan aan Wederpartij en/of het door Avingstan verlenen van Diensten aan Wederpartij;
 • Partij(en) Avingstan en Wederpartij c.q. ieder voor zich;
 • Schriftelijk Per brief, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;
 • Voorwaarden Deze Algemene Verkoop- Leveringsvoorwaarden van Avingstan;
 • Wederpartij De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Avingstan een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of wie met Avingstan een Overeenkomst aangaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
 2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de desbetreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Avingstan uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Avingstan van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
 4. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten.

 1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
 2. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Avingstan gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Avingstan worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Avingstan tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.
 3. Een door Wederpartij gegeven opdracht kan door Avingstan worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
 4. Als Wederpartij aan Avingstan met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Avingstan uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Avingstan voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen en dergelijke.
 5. Een door Avingstan aan Wederpartij verstrekte prijslijst, folder, publicaties, tekening, afbeelding en dergelijke kan niet worden gekwalificeerd als Aanbieding.
 6. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

(a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;

(b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;

(c) doordat Avingstan feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.

 1. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

 

Artikel 4. Prijzen.

 1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
 2. Avingstan behoudt zich het recht voor de opgegeven prijzen tussentijds te wijzigen indien en voor zover prijsbepalende factoren stijgen, zoals maar niet uitsluitend indien enige kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd.
 3. Indien echter de verhoogde prijs die Avingstan wenst te hanteren als bedoeld in artikel 4 lid 2 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Avingstan betreft, op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat Avingstan in dat geval onder geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 5. Levering/Levertijd.

 1. De opgave van leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt slechts ter indicatie en nimmer als fatale termijn (tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak ook, zal Wederpartij in geen enkel geval recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting. Tevens vrijwaart Wederpartij Avingstan tegen eventuele aanspraken die derden uit hoofde van verlate levering jegens haar (pogen) geldend (te) maken.
 2. Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over af magazijn van Avingstan (Barneveld, provincie Gelderland) dan wel het magazijn van een door Avingstan ingeschakelde derde, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle Goederen worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij Avingstan tijdig verzoekt de Goederen tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren (en/of anders in de Overeenkomst is bepaald), worden Goederen door of namens Avingstan onverzekerd getransporteerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Wederpartij uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Goederen door Avingstan gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.
 4. Indien de Goederen die overeenkomstig lid 2 van dit artikel geleverd zijn, door omstandigheden die niet aan Avingstan toe te rekenen zijn en niet van haar wil afhankelijk zijn, niet naar de door Wederpartij opgegeven plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, houdt Avingstan die Goederen voor rekening en risico van Wederpartij te zijner beschikking.
 5. Avingstan behoudt zich het recht voor de levering in door haar vast te stellen gedeelten te laten plaatsvinden.

 

Artikel 6. Betaling.

 1. Ter zake de door Avingstan te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door Avingstan uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt door Avingstan een factuur gestuurd naar Wederpartij. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Avingstan aangegeven bankrekening. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Avingstan bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het desbetreffende bedrag heeft ontvangen.
 2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.
 3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldag, ten bedrage van 1% per maand of gedeelte hiervan (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is). Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Avingstan om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.
 4. Iedere betaling van Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde renten en daarna op de langst openstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Wederpartij.
 5. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Avingstan op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Avingstan jegens Wederpartij.
 6. Avingstan is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Avingstan aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van Avingstan tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door Avingstan geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Avingstan-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 7 lid 1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 7 lid 1 naar het recht van het desbetreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 14.
 3. Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 4. Indien Wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Avingstan gerechtigd de Goederen, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Wederpartij machtigt Avingstan reeds nu voor alsdan daartoe de bij of voor Wederpartij in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van Wederpartij.
 5. Als Avingstan geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vervoederd, vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Avingstan te verpanden of te verhypothekeren.

 

Artikel 8. Zekerheid.

 1. Indien Avingstan verneemt van omstandigheden, die aan Avingstan goede grond geven te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Avingstan terstond genoegzame en in de door Avingstan gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn (opeisbare en niet opeisbare) verplichtingen. Zolang Wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is Avingstan gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien Wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen zeven (7) dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle vorderingen van Avingstan op Wederpartij direct opeisbaar.

 

Artikel 9. Eigendom/Auteursrechten.

 1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Avingstan en Wederpartij berusten bij Avingstan. Indien voormelde rechten niet bij Avingstan berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Avingstan te verlenen.
 2. Wederpartij is niet gerechtigd het in lid 1 bedoelde aan te wenden anders dan ten behoeve van de zaken waarop zij betrekking hebben.

 

Artikel 10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.

 1. Reclamering door Wederpartij dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na (af- of op-)levering ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen acht (8) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Avingstan, wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
 2. Wederpartij heeft de verplichting de afgeleverde Goederen onmiddellijk te onderzoeken bij aflevering. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering. Deze termijn kan door Wederpartij niet worden gestuit.
 3. Avingstan staat ervoor in dat het geleverde voldoet aan de specificaties als vermeld in de Overeenkomst.
 4. Avingstan is slechts gehouden om reclameringen en andere klachten met betrekking tot de Goederen in behandeling te nemen als Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Avingstan heeft voldaan.
 5. Wederpartij dient zich ervan bewust te zijn dat de handel in en toepassing van de Goederen een grote mate van begeleiding en deskundigheid vereist. Hij dient zich dan ook te houden aan de door Avingstan opgestelde voorschriften ten aanzien van behandeling van de Goederen, die Wederpartij van tijd tot tijd door Avingstan worden overhandigd. Avingstan heeft het recht deze voorschriften zo vaak als zij dit nodig acht te wijzigen om de juiste behandeling van de zaken te waarborgen.
 6. Wederpartij is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen die hij van Avingstan ontvangt door te geven aan eventuele verdere afnemers van hem.
 7. Wederpartij vrijwaart Avingstan voor alle aanspraken van derden, die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of gebruik niet volgens de regels van de zaken door Wederpartij of enig persoon, voor wie Wederpartij aansprakelijk is of aan wie Wederpartij de instructies had behoren door te geven.
 8. Elk product ondergaat zorgvuldige controles; de kwaliteit van onze Goederen is onberispelijk. Echter, het is Avingstan niet mogelijk om de juiste toepassing van de Goederen na te gaan. Derhalve kan Avingstan geen enkele waarborg geven. Avingstan wijst dan ook alle aansprakelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, milieu of goederen, tenzij zonder twijfel is bewezen dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van de Goederen. De Wederpartij alleen draagt alle risico over het gebruik van de Goederen, gezien het feit dat alleen de Wederpartij zelf de beslissing neemt over hoe de Goederen worden toegepast.

 

Artikel 11. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens.

 1. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. In dat geval voldoet Avingstan nog steeds aan de Overeenkomst.
 2. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

 1. Avingstan is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan Avingstan toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Avingstan verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Avingstan en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

(a) vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

(b) opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren);

(c) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Avingstan verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

(d) schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan Avingstan verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie

(e) schade ontstaan bij pluimvee, door onoordeelkundig voeren van BSF-productielarven aan het pluimvee. Het pluimvee kan zich letterlijk dood-eten aan de larven, omdat ze er zo verzot op zijn. Het is daarom nodig dat de larven gespreid door de stallen aan het pluimvee worden gevoerd.

 

 1. Indien:

(a) het voor Avingstan ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in artikel 12 lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

(b) de verzekeraar niet tot uitkering van de desbetreffende schade overgaat;

(c) de desbetreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Avingstan voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen, welke bedrag te allen tijde is gemaximeerd op €25.000 exclusief btw. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan 3 maal het totaalbedrag dat in het kader van de opdracht in de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van Wederpartij exclusief BTW is bedongen, welke bedrag te allen tijde is gemaximeerd op €25.000 exclusief btw.

 1. Avingstan is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Wederpartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Wederpartij zal Avingstan de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Wederpartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
 2. Wederpartij vrijwaart Avingstan van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Avingstan verrichte Diensten en/of geleverde Goederen, voor zover Avingstan jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Avingstan kan worden toegerekend.
 2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 13 lid 1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, terrorisme, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.
 3. In geval van overmacht heeft Avingstan de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Avingstan onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Avingstan conform artikel 13 lid 4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
 4. Indien Avingstan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Avingstan en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Avingstan en Wederpartij worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Artikel 15. Nederlandse tekst prevaleert.

De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Menu